Faaliyet Detayları

image

Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde birleşen veya bir başka şirketi devralan şirketlerin devralma işlemi sonrasında performanslarında meydana gelen değişikliklerin araştırılmasıdır. Çalışmada, 1996-2002 yılları arasında gerçekleşen 33 devralma işlemi analiz edilmiştir. Analiz, devralma işlemi sonrasında faaliyetine devam eden şirketlerin, devralma işleminden önceki 3 yıla ilişkin mali tabloları ile devralma işleminden sonraki yıllara ilişkin mali tabloları üzerinden yapılmıştır. Devralma işleminin tarihine bağlı olarak analize esas olan dönem sayısı da değişmektedir. Eski tarihli devralma işlemlerinde devralma sonrasına ait dönem sayısı çok ve dolayısıyla anlamlı bulgular elde edilmesine yetecek düzeyde iken, yakın tarihlerde gerçekleşen devralma işlemlerinde devralma sonrası dönem sayısı azdır. Araştırma sonucuna göre devralma işlemleri 1999 yılında yoğunlaşmıştır. Devir işlemlerinin gerekçesi olarak genellikle kaynak kullanımı ve faaliyetlerde verimlilik, maliyetlerin düşürülmesi, örgütlenmede tasarruf ve daha etkin yönetimin sağlanması gösterilmiştir. Devralma işlemlerinde özkaynak yöntemi ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Çoğunlukla devralan ve devralınan şirketler aynı aile veya gruba ait olup aynı zamanda yönetim ilişkisi bulunmaktadır. Devralan şirketlerin hemen hemen tamamının devir işlemine esas bilanço tarihi itibariyle aktif toplamı devralınan şirketlerin aktif toplamından daha büyüktür. Devralan şirketlerin %70’inden fazlasının ise net dönem karı devralınan şirketlerin net dönem karından daha büyüktür. Devralan şirketlerin devir öncesi ve devir sonrası mali tablolarının karşılaştırmalı analizinden elde edilen en önemli bulgu, devralma sonrasında devralan şirketlerin %66’sının net işletme sermayesi olumlu yönde değişim gösterirken, %83’ünün karlılık oranı (dönem karı/özsermaye) ve brüt kar marjının olumsuz yönde değişmiş olmasıdır.